Chat le roi - Algemene voorwaarden
 1. De Schutter Dominique GCV werkend onder de benaming Chat le roi is een vennootschap met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Pater Kenislaan 44, met ondernemingsnummer 0640.999.160.
 2. Onder Chat le roi wordt verstaan: de vennootschap, alsmede elke dierenarts, adviseur of aangestelde betrokken bij de behandeling van een dier dat aan Chat le roi wordt toevertrouwd.
 3. Onder klant wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Chat le roi om een behandeling van zijn of haar dier verzoekt.
 4. De overeenkomst tussen Chat le roi en de klant komt mondeling, telefonisch tot stand van zodra de klant een afspraak maakt, waarvan datum en uur door Chat le roi bevestigd worden. Het maken van een afspraak houdt voor de klant de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.
 5. Van zodra een afspraak bevestigd wordt door Chat le roi is deze bindend voor de beide partijen. Een annulatie door de klant van de gemaakte afspraak minder dan 24 uren voor het uur van de afspraak geeft Chat le roi het recht de klant een consultatiekost van 35,00 euro aan te rekenen per ingeboekt kwartier wegens het geleden inkomstenverlies, tenzij in geval van overmacht. Een annulatie door Chat le roi van een gemaakte afspraak geeft de klant het recht op een nieuwe afspraak op een datum en uur onderling overeen te komen en zal door Chat le roi aan de helft van het gebruikelijke ereloontarief uitgevoerd worden, tenzij de afspraak wegens overmacht diende te worden verplaatst. Gemaakte kosten voor deze behandeling worden steeds aan de werkelijke kost doorgerekend aan de klant. Indien voorgaande afspraken met andere klanten langer dan voorzien duurden waardoor de door de klant gemaakte afspraak pas op een later uur kan doorgaan, maar nog steeds op dezelfde dag, dan wordt dit in geen geval als een annulatie door Chat le roi aanzien.
 6. Alle behandelingen worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de klant en enkel en alleen met het oog op het welzijn en gezondheid van het dier. De klant verbindt er zich toe tijdens de behandeling alle nodige en nuttige informatie mee te delen aan Chat le roi. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie. Mocht het verstrekken van verkeerde informatie door de klant aan Chat le roi aanleiding geven tot een verkeerde behandeling, dan kan Chat le roi hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 7. Voor de behandeling van het dier mag Chat le roi beroep doen op de kennis en/of vaardigheden van een derde, na voorafgaande toestemming van de klant. Deze toestemming is echter niet vereist voor gebruikelijke bloed- en urineonderzoeken of bij dringende levensbedreigende situaties. Bij de inschakeling van derden, al dan niet in naam van de klant, bezit Chat le roi een zorgvuldigheidsplicht.
 8. Onder voorbehoud van het voorgaande is de aansprakelijkheid van Chat le roi, alsmede van de betrokken dierenartsen, adviseurs of medewerkers beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Chat le roi afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant kan mits vergoeding een aanvullende verzekering worden afgesloten of een verhoogde limiet worden aangevraagd. Op eenvoudig verzoek wordt een verzekeringsattest overgemaakt aan de klant.
 9. De klant vrijwaart en vergoedt Chat le roi integraal (o.a. kosten van verweer en geleden schade) voor mogelijke aanspraken van derden.
 10. Chat le roi factureert de klant ereloon en gemaakte kosten voor de behandeling. Erelonen en kosten zijn betaalbaar op datum van de factuur. Bij niet-tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd met een nalatigheidsintrest van 10% en een forfaitaire verhoging van 10% op het openstaande saldo. Ieder protest omtrent de gefactureerde bedragen moet aan Chat le roi gericht worden per aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke hieraan wordt de factuur geacht onherroepelijk te zijn aanvaard door de klant.
 11. Indien de klant in gebreke blijft een factuur van Chat le roi te betalen, behoudt Chat le roi zich het recht voor om na de 2de ingebrestelling alle verdere behandeling van een dier van deze klant te weigeren. Chat le roi zal in dat geval niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van het stopzetten van de behandeling.
 12. De nietigheid van één van de clausules of een gedeelte ervan kan nooit tot gevolg hebben dat deze algemene voorwaarden in haar geheel nietig zijn. In voorkomend geval wordt deze clausule vervangen door een bepaling van gemeen recht.
 13. Op de overeenkomst/rechtsverhouding tussen de klant en Chat le roi is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor de geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen de klant en Chat le roi zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arondissement Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van Chat le roi om een procedure in te leiden conform de bevoegdheidsregels van gemeen recht.
Chat le Roi, KATTENDIERENARTS en GEDRAGSTHERAPEUT
waar uw kat koning is!
klik hier en bekijk onze vacature voor gepassioneerde dierenarts
call 0494 88 14 15
Bereikbaar ma-vrij 09u00-19u00
Voor spoedgevallen blijven wij bereikbaar
Turnhoutsebaan 380
2970 Schilde
gratis parking achteraan gebouw
De eerste dierenartsenpraktijk van België,
gespecialiseerd in Kattengeneeskunde en Kattengedragstherapie
© 2023 Chat Le Roi - Algemene voorwaarden